Ismerkedés county gütersloh


Uploaded by

Életút a tordai hídon át. Keszeg Vilmos 60 éves Közismert, hogy a dialektológusok, etnográfusok, folkloristák többnyire lokálpatrióták.

Némelyek számára gyanús elfogultságnak tűnik, ahogy szülőföldjükhöz fordulnak, ahhoz a szűkebb vagy tágabb közösséghez, amelyből származnak. Keszeg Vilmos lokálpatriotizmusával nagy szerencséje volt és van a magyar néprajznak, kultúratudománynak.

ismerkedés county gütersloh ismerje meg a francia pons

Ez a táj ugyanis, ahonnan ő származik, a Mezőség, a legarchaiku- sabb, a legtöbb titkot őrző és a leginkább veszélyeztetett nagyrégiója Erdélynek. A Székely- földnek és a székelységnek mindig megvolt a maga mítosza, megvoltak a maga bámulói és kutatói, Kalotaszegnek szerencséje volt, hogy ott és vele fedezhették föl a A Mezőség felfedezése sokáig váratott magára. Nyelvészként láthattuk és rögzíthettük az archaikus nyelvet, a kiterjedt kétnyelvűséget és a nyelvcsere folyamatát.

Látták: Átírás 1 A konferenciára előzetesen több mint 60 előadó jelentkezett, előadásaik közül a szervezők tematikailag és időben ötvenet tudtak a konferencia programjába felvenni. A konferencia délelőtt és délután három-három, összesen tehát hat szekcióban zajlott. A szekciók vezetésére neves kutatókat és egyetemünk professzorait kértük fel.

De a sokszoros tabuk miatt keveset tudhattunk a kultúra még élő mélyrétegéről, a ismerkedés county gütersloh, a mágikus szokásokról, cselekvésekről. A lehető legjobbkor jött Keszeg Vilmos téma- és terepválasztása, elkötelezett- sége, pontossága, értő és megértő, de tudományosan kérlelhetetlen elemzése.

Hiedelmek, mágikus cselekvések szövik át a népi növényismeretet is, amellyel Keszeg Vil- mos már iskolásként foglalkozott. Bizonyára nem ez volt az egyetlen terület, amely felkeltette a téma iránti érdeklődését, hiszen szülőfaluja magyar és román közösségének mindennapjai bővelkednek olyan hiedelmekben, eseményekben, jelenségekben, lényekben, amelyek kívül esnek a szigorú racionalitás körén.

ismerkedés county gütersloh i am looking for a nő az életemben

Adott volt számára a téma és a feladat: első lépcsőként hiedelemszövegek gyűjtése mezőségi falvakban. Majd kellő elméleti és módszertani megala- pozással következhetett a szövegek értelmezése, első jelentős szakmai teljesítménye: doktori értekezése A mezőségi magyar hiedelemrendszer szerkezete, kislemez énekelni az annak alapján írt, két kiadást is megért munkája, a Mezőségi hiedelmek Fontos tehát mindebben az archaikus nagytáj, a hiedelemkutatás mint nálunk korábban tabuként kezelt témaaz egymást konzerváló, egymással összefonódó magyar és román hagyományos, de még élő népi kultúra, és fontos a hiedelemkutatás Keszeg által kidolgozott, meghonosított módszer- tana: a hiedelemszövegek, a narratívumok elemzése, az összefüggések felismerése.

Mindez fontos tananyag is volt az egyetemi képzésben, és ebben, a kutatás és az oktatás kölcsönhatásában, a tanár és a hallgató folyamatos eszme- cseréjében érlelődött a szintézis igénye és lehetősége, amíg el nem jutott oda, hogy ban egyetemi kézikönyvként is megjelenhetett Hiedelmek, narratívumok, stratégiák címmel.

ismerkedés county gütersloh egyetlen találkozón 80

Gyanítom, hogy számára inkább provokáló és inspiráló volt pél- dául az, ahogyan a művelt közönség és a szakma lenézte a népi írásbeliséget, a szakadé- kot láttatva a hagyományos orális és kollektív népköltészet és kislemez leisnig paraszti életben valóban másodlagos alkalmi egyéni írásbeliség, az írott népi kultúra között.

Gyűjteni kezdte már a as években a paraszti környezetből származó írott szövegeket, ben értelme- zésükkel is a nyilvánosság elé lépett a Kriterion Könyvkiadónál megjelent első ismerkedés county gütersloh A folklór határán.

ismerkedés county gütersloh hely inshallah találkozó nyilatkozat

A népi írásbeliség verses műfajai az Aranyosszéken. Követte ezt ban egy mezőségi parasztasszony levelezésének feldolgozása, ban a toronygomb-iratokat tartalmazó monográfiája és közben több tanulmány ebből a témakörből. Kezdeményezésé- re a Kriza János Néprajzi Társaság konferenciát szervezett, ennek előadásait a 7-es számú évkönyvbe szerkesztette egybe Írás, írott kultúra, folklór,Az írás képei címmel ben kiállítást szervezett népi kéziratos szövegekből, a néprajz szakos hallgatók képzésében Írásgyakorlat, írásszokások, népi írásbeliség címmel speciális kurzust vezetett be.

Az ered- ménye pedig mindennek az, hogy megalapozta a hagyományos folklór határán túl lévő, a népi írásbeliséggel foglalkozó diszciplínát. Ennek a diszciplínának is megírta és ban megjelentette a kézikönyvét: Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség címmel.

Ma ennek ő a fő képviselője, ő a szaktekintélye a magyar kultúratudományban.

Almási Kitti vlog: Miért nem tudnak ismerkedni a mai férfiak?

Aranyosszék, a szűkebb szülőföld vonatkozásában azonban Keszeg Vilmos láthatóan teljességre törekszik: miközben nagy ambícióval dolgozta fel a hagyományos folklór túlsó oldalát, az innenső ol- dalról, a hagyományos a népköltészetről sem feledkezett meg.

Népi szövegek, kontextusok Mentor Kiadó, Marosvásárhely. Többszörösen interdiszciplináris Keszeg Vilmos harmadik fontos kutatási területe: Van ennek némi műfaji ro- konsága a Mégis egészen más. A történészek mai módszertanában ez az oral history, olyan szóbeli történelem, amelyet valaki rögzít, esetleg le is ír vagy néha maga a szereplő írja lea néprajzos számára szövegként és pragmatikai kontextusában is vizsgálható, elmondott vagy leírt életpályák, élettörténetek.

Welcome to Scribd!

Van némi kapcsolódása a népi írásbeliséggel is. Keszeg Vilmos ezt a kutatást azzal kezdte, hogy — ben terepkutatást készített elő a Mezőség, Marosszék és Aranyosszék vidékén, A másik osztály. Az arisztokrácia emléke a mai falu emlékezetében címmel.

Hajdani jobbágyfalvakban a megszépítő időbeli távolság ellenére is fontos és tanulságos téma.

Vizsgálati témává vált a ismerkedés county gütersloh és individuális életpályák viszonya Erdélyi szórványban — élettörténetek és anyakönyvek tük- rében,különböző társadalmi kategóriák tipikus életpályája lelkészeké: Nagy Ödön — Hermán János — Nyitrai Mózes: Palástban.

Lelkészek szórványban,néptanítóké: Életpályák és élettörténetek, stb. Ezeknek a kutatásoknak szintén egyetemi kézikönyv lett a szintézise. Az allegorikus tordai hídhoz és az úthoz visszatérve: a Keszeg Vilmos szakmai pályája ezen a három fő sávon halad, egyes időszakok érzékelhető preferenciáival és mégis folya- matosan. És nem egyedül halad, nem a saját kutatói presztízsének építésével, hanem min- dig csapatban.

Ez már a tanári munka, a beavatás folyamata: mindig vannak újoncok a csapatban, a terepmunkában, a konferenciaszervezésben, kötetek szerkesztésében, vannak már beavatottak, akik doktori értekezésüket írják tól irányítója doktori hallgatók- nak, tól felelőse a Hungarológiai Doktori Iskolánakés vannak kész munkatársak, jó