Igyekszik egyetlen keresztény ember, A világvallások összehasonlítása


A keresztény ember nem fakír

Nem kényszerít senkit arra, hogy dogmákat vagy az imádat egy bizonyos formáját elfogadja. Lehetőséget teremt mindenki számára, hogy önmagába nézzen, vizsgálódjon és elmélkedjen.

Ennek eredményeképp a különböző vallásos hitek, az imádat vagy a szádhana különféle formái, a szertartások és hagyományok különböző fajtái mind megbecsült helyet foglalnak el benne, és az emberek egymással békében és harmóniában gyakorolják őket.

A kereszténységgel ellentétben a hinduizmus nem jelenti ki, hogy a végső megszabadulás vagy üdvösség csak egy úton érhető el.

flirt- channel. com költségek ingyenes alkalmazás találkozó

Bár az alaptételekben hajthatatlan karmalélekvándorlásamit más vallásalapítók tanításában igaznak lát, azt bekebelezi. Ez minden idők legrégibb élő világvallása.

ingyenes online társkereső var augsburger allgemeine ismerősének

Híveinek véleménye szerint, az emberek örök, időtlen ősvallása. Ezt a következőképp indokolják: A hinduizmusnak nincs alapítója, hanem a világ kezdete óta létezik, pontosabban öröktől fogva, mivel a mi világunkat más világok előzték meg.

Szent iratokon a Védákon alapszik, amelyek, más vallások hasonló irataival ellentétben, örök és emberfeletti eredetű.

Olyan világ- és társadalmi rendet képvisel, amely a fokozatos megtisztulás elvén alapszik, és amely mint isteni intézmény megingathatatlan érvényre tarthat igényt. A bráhmanák kasztjában a legtökéletesebb vér szerinti, erkölcsi és rituális sajátságokkal rendelkező papi nemességet mondhatja a magáénak.

  1. A New Age – keresztény szemmel | Magyar Kurír - katolikus hírportál
  2. Az államegyházból orosz ortodox egyház kiszakadt csoportokat üldöztékː az óhitűeket raszkolnyikok és a szellemi keresztények különböző irányzatait.

Ezekkel az állításokkal már a régi buddhisták is vitába szálltak. Azt igyekeztek kimutatni, hogy a Védák ellentmondásokat és erkölcsileg támadható részleteket tartalmaznak, emberektől származnak, és hogy a kasztrendszervalamint az egész vallási-társadalmi rendszer a kulturális fejlődés során jött csak létre.

Keresztényüldözés

A kaszthoz való tartozás ezért emberi elképzeléseken alapszik. A bráhmanák sem mások, mint a többi ember, őket is anya hozta a világra, és ugyanolyan jó és rossz tulajdonságaik vannak, mint a többi embernek.

A kereszténység és a vallások A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma

Nem állíthatják magukról, hogy Brahmától származnak, és hozzá hasonlók, hiszen »Brahmá« jóságos, tiszta szívű, és nem ragaszkodik világi tulajdonhoz, a bráhmanák viszont pontosan ennek az ellentétei. Ez azt is lehetővé teszi számukra, hogy más vallások vallási értékeit megbecsüljék, azok szent embereit sajátjaikkal egyforma módon nagyra értékeljék, és isteni inkarnációkként tiszteljék.

Ezekben a férfiakban, akik megtörik az érzékek világának hatalmát, feltörik a szívbéli szeretet pecsétjét, és eltöltenek bennünket az igazság és törvény iránti szeretettel, Isten legnyomatékosabb koncentrációját kapjuk.

Kinyilatkoztatják nekünk az utat, az igazságot és az életet.

Ha a keresztény gondolkodók elismerik, hogy az emberek utat találhatnak Istenhez, és másként is megmenekülhetnek, mint Jézus közvetítésével, akkor a hinduk készségesen átveszik majd Jézus vallásának lényeges sajátosságai. A protestáns világmisszió tambarami Dél-India egyik konferenciáján mondta egy indiai főbíró, hogy az ő ideálja az volna, ha a hinduizmuson belül Jézus híve lehetne, ha hinduként imádkozhatna Krisztushoz.

Én ugyanis BuddhánakKrisnának és Mohamednek is tanítványa vagyok. Ők valamennyien ugyanazt akarják: igazságot, szeretetet és becsületességet.

Tartalomjegyzék

A hindu spirituális vezetők és szentek pl. Rámakrisna hirdették, hogy a különböző világvallások istenei különböző aspektusai ugyanannak a Valóságnak, mely szavakkal kifejezhetetlen.

egyetlen ember corona tetovált nő társkereső

Nézetük szerint minden nagy vallás ugyanahhoz a célhoz vezeti követőit, csak más utakon. A keresztények Krisztust hirdetik, erre sok indus komolyan elkezdett azzal foglalkozni igyekszik egyetlen keresztény ember, lehet-e Krisztust élni.

PV Elnök.

Gandhi hivatalosan nem volt keresztény, de élete maga volt a kereszt. Krisztus erőszakmentes fegyvereivel küzdött, az igazság láthatatlan fegyvereivel.

megfelelnek a nő neubourg helyszíni találkozón ingyenes letöltés

Az evangéliumokat rendszeresen olvasta és Krisztus volt az egyik legnagyobb tanítómestere. Stanley Jones misszionárius amikor megkérdezte őt, hogyan lehetne a kereszténységet Indiában otthonossá tenni, Gandhi így csapat tudni kérdésekre Először is azt tanácsolnám, hogy a keresztények kezdjenek mindnyájan úgy élni, ahogyan Jézus Krisztus élt.

Account Options

Másodszor, változtassák tettekké vallásukat, anélkül, hogy erőszakot tennének rajta. Harmadszor azt ajánlanám, hogy a hangsúlyt a kapcsolattartó társkereső iroda a felebaráti szeretetreami a kereszténységnek is középpontja és lelke. Negyedszer azt tanácsolnám, hogy több átérzéssel tanulmányozzák a nem keresztény vallásokat és kultúrákat, igyekszik egyetlen keresztény ember megtalálják azt a jót, ami bennük van, hogy így több együttérzéssel közeledhessenek az emberekhez.

A keresztények és muszlimok, valamint a kínai filozófusok azt hozzák fel ez ellen, hogy a jó és rossz cselekedetek automatikus megítélése nem létezik, ez csak isteni ítélettel történhet meg.

egyéni bad orb egyetlen ázsiai kutatási

Jogtalan, igazságtalan, ha egy lény olyasmiért bűnhődik, amit olyan állapotában követett el, amelyről nem is tud. Az újramegtestesülési elmélet pedagógiai értéke illuzórikussá válik azáltal, hogy az embernek nincsenek emlékei korábbi létezéséről, tehát annak tapasztalataiból egyáltalán nem okulhat. Szerinte nincsenek maradandó, változhatatlan szellem-monádok átmanhanem csak a létezés tényezőinek a halálon túl is folyamatosan folytatódó kombinációi.

A szellem-monádok szerinte csak fikciók, amelyeknek nem szabad semminemű reális létezést tulajdonítani. Nem ismeri el az örök ős szubsztancia létét sem, amelyből minden szellemi és anyagi keletkezett. A buddhisták általában tagadják a valamennyi jelenség alapjául szolgáló, bennük működő és felettük uralkodó mindenható Isten létezését.

Navigációs menü

Létezése, milyensége, akarata és cselekvése tekintetében önálló abszolút lény egyáltalán nem létezhet, mivel a világon nem található változatlan szubsztancia, hanem csak változó dharmák folyamata. Ha létezne Isten, aki a világot akarata szerint teremtette, akkor felelőssé lehetne tenni azért, hogy gyilkosok, csalók stb. Képkultuszuk, tehéntiszteletük, rituális és szociális tisztaságelképzeléseik és szokásaik egyaránt idegenek és ellenszenvesek számukra.

Ez azonban az idők folyamán részben módosult.

A világvallások összehasonlítása

Lord Macaulay híres emlékiratában gúny céltáblájává tette a hinduk földrajzi és történelmi elképzeléseit, szembeállítva őket a modern nyugati tudomány eredményeivel, természetesen anélkül, hogy figyelembe vette volna, hogy a középkorban az európai földrajz és történetírás szintén meglepően furcsa virágokat termett.

Ez érthető és egyes esetekben jogos, az absztrakt átszellemített tanítások hívői azonban a maguk igyekszik egyetlen keresztény ember nézve erkölcstelennek és obszcénnak látnak olyasmit is, ami a hindu ember számára csupán az isteni erő jelképe pl.

  • A New Age — keresztény szemmel Nézőpont —
  • A világvallások összehasonlítása – Wikipédia
  • Keresztényüldözés – Wikipédia
  • I am looking for házvezetőnő montpellier

Siva-lingaés ami semmiféle obszcén asszociációt nem ébreszt benne.