Előfizetői know


Jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalóan rögzítse a www. Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed tehát a Weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető online számlázási szolgáltatások a továbbiakban: Szolgáltatások vagy külön-külön Szolgáltatás igénybevételére, valamint az azzal összefüggő előfizetői know feltételekre.

Az áthelyezés általános szabályai

Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalt látogató és a Billingo által nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók. A sikeres Regisztrációhoz és a Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak saját valós e-mail címmel és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie. A Regisztrációk közül megkülönböztetünk Elsődleges Regisztrációt, amely a Fiók létrehozását jelenti, másodlagos felhasználói Regisztrációt, ami a Fiókba rögzített Munkatársak Regisztrációját jelenti, valamint megkülönböztetünk könyvelői Regisztrációt, amely a meghívott Könyvelők regisztrációjával egyenlő.

A Szolgáltatások igénybevételéhez ezen túlmenően a Fiók Tulajdonosnak a Weboldalon egy Ügyfelet is regisztrálnia kell. A regisztrált Ügyfélhez a Fiók Tulajdonos általi rögzítést és sikeres Regisztrációt követően csatlakozhatnak a Munkatársak, mint további Előfizetői know. A Regisztráció során a Felhasználó által a Billingo rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért és valódiságáért az adott Felhasználó; az Ügyfélre vonatkozó adatok esetében a Fiók Tulajdonos tartozik felelősséggel.

Need to Know - Official Soundtrack a Steamen

A Könyvelő a meghívás utáni Regisztráció során nem köteles Ügyfelet megadni. A Regisztráció az aktiválással válik véglegessé. A Regisztráció során a Felhasználó a vonatkozó check-box kipipálásával nyilatkozni köteles jelen ÁSZF, valamint a Billingo Adatkezelési Tájékoztatójának az elfogadásáról, továbbá az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés hozzájárulás megadásáról. A Regisztráció során a Felhasználó feliratkozhat a Billingo hírlevél szolgáltatására, amely nem kötelező a regisztráció szempontjából.

Immerse yourself in the Department of Liberty

A Billingo nem köteles a Regisztráció fenti esetekben történő törléséről előzetes tájékoztatást küldeni az érintett Felhasználó részére, továbbá nem felelős a Regisztráció törlésének elmaradásáért. A jogosulatlan regisztrációról a Felhasználó e-mailben kap értesítést, amelynek megküldésétől számított 15 tizenöt napon belül köteles a regisztrációra való jogosultságát hitelt érdemlően igazolni.

Ha a Felhasználó a jogosultságát határidőben és hitelt érdemlően igazolja, úgy a Regisztráció visszaállításra kerül, ellenkező esetben végérvényesen törlésre kerül a Billingo rendszeréből. A fenti felsorolásban szereplő feltételek bármelyike hiányában a Szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen előfizetői know igénybe.

A Billingo díjköteles Előfizetői Szolgáltatáscsomagjai igénybevételének feltételei, hogy az Ügyfél a Kipróbálási időszak lejártát követően a megrendelt Előfizetői díj összegét megfizesse a Billingo részére és ezáltal az Előfizetői Szerződés létrejöjjön az Ügyfél és a Billingo között.

A Billingo API Szolgáltatások esetében a Szolgáltatások igénybevételének további feltétele, hogy az Ügyfél elvégezze a Billingo és az Ügyfél saját rendszerének összekapcsolásához szükséges rendszer fejlesztéseket.

A Fiók Tulajdonos által a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadására tett nyilatkozatának hatálya automatikusan kiterjed a Fiók Tulajdonos által regisztrált Ügyfélre, azaz a jelen ÁSZF rendelkezései a Fiók Tulajdonos által képviselt Ügyfélre nézve is kötelezően érvényesek és alkalmazandók lesznek. Előfizetői know Kipróbálási időszak alkalmazásáról, az ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatásokról és a Kipróbálási időszak egyéb feltételeiről a Billingo a Regisztráció során, illetve azt követően tájékoztatja az Ügyfeleket, illetve az egyes Felhasználókat.

A Fiók Tulajdonos valamennyi, az adott Ügyfelet az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag alapján megillető vagy a Billingo által ingyenesen egyetlen hozott rosenheim Szolgáltatás igénybevételére jogosult. Az Ügyfél további Felhasználói, a részükre a Fiók Tulajdonos által beállított Felhasználói Jogosultságtól függően tudják igénybe venni az Ügyfelet megillető valamennyi Szolgáltatást vagy azok egy részét.

Az egyes Felhasználók Felhasználói Jogosultságának módosítására a Előfizetői know Tulajdonos korlátozás nélkül jogosult. Az Ügyfél az Előfizetői Szerződés megkötésekor jogosult kiválasztani az általa igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot.

előfizetői know

A Billingo által biztosított többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata és azok tartalma és díjszabása egymástól eltérő lehet.

Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmát, az azokban foglalt Szolgáltatásokat a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.

I know u valós idejű előfizetői szám

A Billingo fenntartja magának a jogot az Előfizetői Díjak előfizetői know módosítására, amelyet a Weboldalon tesz közzé legalább 1 egy hónappal megelőzően és erről a díj módosítással érintett Előfizetői Szerződéssel rendelkező Ügyfelek számára külön értesítést is küld.

Az Előfizetői Díjak módosítása nem érinti a díjváltozás előtt már megfizetett Szolgáltatásokat, az Előfizetői Díjak módosítása kizárólag a díjváltozást követően esedékessé váló Előfizetői Díjakra vonatkozik. Kipróbálási időszak alatt a Billingo a Szolgáltatásokat vagy azok egy részét ingyenesen, ellenérték nélkül nyújtja a Felhasználók részére, azaz a Kipróbálási időszak alatt Előfizetői Díj nem kerül felszámításra egyik Előfizetői Szolgáltatáscsomag esetében sem.

A Billingo nem köteles Kipróbálási időszakot biztosítani.

előfizetői know

A Felhasználóknak az Előfizető Szolgáltatáscsomagok megrendelésekor lehetőségük van kiválasztani, hogy az Előfizetői know Díjakat havi, vagy éves bontásban kívánják megfizetni. Az Előfizetői Díjak megfizetésének módja tekintetében az Ügyfelek az alábbi megoldások közül választhatnak. A SimplePay rendszerén keresztüli megfizetés akként történik, hogy a SimplePay rendszere a megadott bankkártya adatok segítségével az esedékes Előfizetői Díjakat levonja a bankszámláról, majd az előfizetői know továbbítja a Billingo részére.

Havi díjak esetében a levonás havonta esedékes, míg éves díjak esetében éves szinten. A SimplePay előfizetői know az online bankkártyás fizetési rendszerről: Az ismétlődő bankkártyás fizetés egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül.

Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez és jelen ÁSZF elfogadásával a felhasználó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Billingo rendszerében kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártya adatok újbóli megadása és a Felhasználó tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Billingo által kezdeményezve történjenek.

előfizetői know

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a SimplePay tokenek az alábbi paraméterekkel lesznek generálva 24 darab A bankkártya adatokhoz sem a Billingo, sem pedig a SimplePay nem fér hozzá. A Billingo által esetlegesen tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Billingo felel, a Billingo előfizetői know szolgáltatójával SimplePay szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen ÁSZF elfogadásával kijelentem, hogy jelen tájékoztatót elolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Tudomásul veszem, hogy a Billingo, mint adatkezelő által a www. A Billingo által továbbított adatok köre az alábbi: név, országkód, ország, város, irányítószám, cím, e-mail cím. Az Ügyfél a Billingo által megküldött díjbekérő ellenében, a díjbekérőn előfizetői know határidőben köteles az Előfizetői Díjat megfizetni.

előfizetői know

Az Előfizetői Díj megfizetése után az Előfizetői Díjról a Billingo rendszeren belül elektronikus számlát állít ki, amelyet Billingo a számla kiállításának napján az Ügyfél regisztrált hanover egy lakást címére megküld.

A számla kiállításáról és megküldéséről a Felhasználó értesítést kap. A Billingo által kiállított számlának a Felhasználó, illetőleg az Ügyfél részére történő megküldése a számla Ügyfél általi kézhezvételének minősül.

A Média- és Hírközlési Biztos tájékoztatása, 2021. június

Ugyanazon Ügyfél kizárólag egy Előfizetői Szerződés megkötésére jogosult. Az Előfizetői Szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak. Az Előfizetői Szerződés online módon jön létre és kerül elfogadásra, azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.

A Telematikai Szolgáltatások kizárólag a jelen szerződésben szabályozott Telematikai Szolgáltatásokat foglalják magukban és kifejezetten kizárják azokat a szolgáltatásokat, amelyeket valamely Mögöttes Drótnélküli Szolgáltató a John Deere által a jelen szerződés szerinti Telematikai Szolgáltatás nyújtásához igénybevett szolgáltatásokon kívül kínál. A lefedettség és a jelerősség a földrajzi elhelyezkedéssel együtt változhat és a helyi szolgáltató által biztosított lefedettségtől és jelerősségétől függ. A John Deere nem garantál vagy vállal felelősséget biztos lefedettségért, hatótávolságért, illetve jelerősségért.

A Billingo a mindenkor igénybe vehető Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat és az aktuális Előfizetői Díjakat a Weboldalon teszi elérhetővé. Ezek az adatok a szerződéskötést megelőzően is bárki számára elérhető, nyilvános adatok. Az Előfizetői Szerződés létrejöttét követően és annak teljes időtartama alatt, valamint az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 5 öt évig az Ügyfelek és a Felhasználók számára az ÁSZF letölthető, valamint nyomtatható formában is rendelkezésre áll.

Az Ügyfél kijelenti, hogy ezzel a Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett és az Ügyfél számára hozzáférhetővé, tartós adathordozón rendelkezésre bocsátotta az Előfizetői Szerződés összes adatát a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az Előfizetői Szerződés hatálya alatt az Ügyfél az alábbi egyoldalú szerződésmódosításokat kezdeményezheti: a Váltás magasabb előfizetői know több Szolgáltatást tartalmazó Előfizetői Szolgáltatáscsomagra.

A Billingo az Ügyfél által kezdeményezett igény nyilvántartásba előfizetői know értesíti az Ügyfelet.

előfizetői know

A nyilvántartásba vétel napjával az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői Szerződés módosításától vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosításával nem módosul a módosítást megelőzően indított Előfizetői Időszak.

A csomagváltás előtt érvényes előre számlázott Előfizetési Díj a módosítást követően irányadó Előfizetési Díj összegébe beszámításra, az új Előfizetési Díj pedig a módosítás napjától az Előfizetői know Időszak végéig időarányosan kiszámlázásra kerül. Az Előfizetési Díj különbözetének megfizetése a módosítás hatályba lépésének feltétele és a csomagváltásnál igényelt szolgáltatások a hatályba lépés időpontjától válnak elérhetővé.

A Billingo az Ügyfél által kezdeményezett igény rögzítésének nyilvántartásba vételéről értesíti az Ügyfelet, és az adott napon az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa rögzített igényt az Előfizetői időszak végéig nem módosíthatja.

John Deere - JDLink™ Előfizetői Általános Szerződési Feltételek (“#ISG-4”)

Az Előfizetői időszak lejártáig, a magasabb Előfizetői Szolgáltatáscsomag vehető igénybe. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői időszak lejártát követő nappal vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosítását követő Előfizetői Időszaktól kezdve az alacsonyabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomag után fizetendő Előfizetői Díj kerül kiszámlázásra. A Billingo jogosult bármely Felhasználó, illetve Ügyfél bármely Szolgáltatáshoz történő hozzáférését felfüggeszteni, ha alappal feltételezi, hogy előfizetői know Szolgáltatás igénybevételére az adott Felhasználó, illetve Ügyfél által nem jogszerűen kerül sor, ideértve, különösen, a jelen ÁSZF megsértését.

A Billingo Számlázóprogrammal az Ügyfél nevében a hatályos jogszabályoknak megfelelő számla állítható ki számítástechnikai eszköz útján elektronikusan. A Billingo Számlázóprogram Szolgáltatás nem minősül a számla kibocsátási kötelezettség Billingo általi átvállalásának.

Tudnivalók a szolgáltatás áthelyezéséről, külön figyelemmel a hűségidős szerződésekre A Média- és Hírközlési Biztos tájékoztatása, Áthelyezéssel a telefon mellett az internet, valamint televíziós szolgáltatásunk is költözhet velünk, ha ennek feltételei adottak.

A számlák tartalmáért az azt kiállító Ügyfél felel. A Billingo Számlázóprogram teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályi követelményeknek.