Westermann igék, A Biblia titkai · Claus Westermann – Gerhard Gloege · Könyv · Moly


Lk prológusa: családi történet ® a Szabadító megszületése, az ígéret beteljesedése Ígéret és beteljesedés.

Az Úsz felől nézve origo randi vélemény ígéret Jézus­ban teljesedett be 2 Kor 1,20mert csak az lényeges, ami felé mutat. Igaz annyiban, hogy az Ósz önmagán túlmutat, a westermann igék látjuk a cél irányát Dt-Iz: végső szabadítás egy személy helyettes elégtételt adó áldozata által. De: helyre kell állítani az ígéretek önálló, Ósz-beli jelentését.

westermann igék

Az ígéretek az Ósz-n belül is történe­tet képeznek, e történet Krisztussal, mint középponttal folytatódik: perspektívát ad a történelem egé­szére Krisztussal elkezdődik a beteljesedés története, ld. Lk 4, Tanító ige.

A Tóra eredeti jelentése: tanítás. Később törvénynek neveznek mindent, ami eredeti­leg különböző volt parancsolatok, rendelkezések, végzések. Westermann igék parancs és a törvény különbözősége ld. A tanító igéhez tartoznak a mindennapi életben elhangzó eligazítások, felszólítások: mindig egy adott helyzetben, egy emberhez szólnak « mindenkire érvényes parancsok az istentisztelet része­ivé váltak.

A tanító igét nem elvont fogalomként, etikai szabályként, hanem az westermann igék útján, útvesztői között adott eligazításként kell érteni.

Kultikus ige Megvan a helye a szertartáson belül. Feltételezi az istentiszteleti gyülekezetet. Tipikus formája az áldás. Az áldás helyébe léphet az átok Dt.

Ugyanannak az igének más és más környezetben eltérő a szerepe: a parancsolat, ha egy adott helyzetben hangzik el, akkor tanító ige; ha parancssorozatokban, az istentiszteleten hangzik el, ak­kor kultikus ige, amely Isten akaratát őrzi és továbbadja. Az istentiszteleti igét védik a változástól, de ha nem állna kapcsolatban a mindennapok igéjével, megmerevedne: a westermann igék együtt Isten igéje.

Nem minden igét lehet e funkciók egyikébe sorolni, másokban keverednek a funkciók: mégis mindhárom végig változatlanul fennmarad · a meghirdetett ige főleg a próféciák történetében, de ált. Ezek közül csak a meghirdetett ige vált a kánon önálló részévé, de helytelen volna Izrael vallását prófétai vallásnak nevezni: a másik két forma éppúgy fontos.

A prófécia fő jelentősége, hogy a jövő felé mutat, átfogja a történelmet.

Ez kapcsolja össze az Ósz-t az Úsz-gel. A kereszténység számára ez a legfontosabb. A zsidó értelmezés viszont a tanító igét tartja a legfontosabbnak alapja, hogy a Törvény a Sínain kinyilatkoztatott isteni szózat.

DE: 1. Mindhárom ige szorosan kapcsolódik a történethez ® nem lehet arról leszakítani, tanulsággá ten­­ni, abszolutizálni. A zsidó westermann igék a Törvényt abszolutizálta, a keresztény egyházak pedig a meg­­hirdetett igét azzal, hogy egyoldalúan az Úsz felől tekintette. Megjelenési formái különbözők.

  • Westermann, Claus - Az Ószövetség Theológiájának Vázlata | PDF
  • Az Ószövetség teológiájának vázlata

Más dolgok is hozzá­tartoznak: Isten cselekvéséhez epifánia Isten eljövetele, hogy megszabadítson· A korai időkben a természetet megrázkódtató eljövetelt vártak · A panaszzsoltárokban 80 és a prófétáknál Hab 3, ragyogással teli eljövetelt vártak · Később Isten epifániájában ítél, törvényt ül népe felett · Végül ő az, aki a végítéletre eljön.

Beszédéhez a teofánia tartozik, ld. Sínai perikópa.

Célja a szózat, mindig szent helyet alapít Gen 28 vagy szent helyen megy végbe Iz 6. Szólhat álomban, látomásban, jel vagy követ által: nem helyes mindegyiket önfeltárulkozásként érteni.

  • A Biblia titkai · Claus Westermann – Gerhard Gloege · Könyv · Moly
  • Studiosus Theologiae: Jenni-Westermann: Theological Lexicon of the Old Testament (pdf)

Az is helytelen, ha a kinyilat­koztatást egyoldalúan csak történet Ismerős erding vagy ige által Fohrer történtnek tartjuk. A keleti teológiai hagyomány a dogmatikától elkülöníti és annak alárendeli az etikát emberi vá­lasz a mindennapokban és a liturgikát az istentiszteletben ® öntörvényűség.

Az emberi válasz a teológia szerves része, az Ósz egyik fő eleme.

Az ember válasza beszédben · azonnali felelet a mindennapokban: dicséret, köszönet, fogadalom, westermann igék. A zsoltárok minden egyes eleme előfordulhat önmagában egy-egy történetben is Gen 28,; Bír 15,18s ezek a történet nélkülözhetetlen részei enélkül befejezetlen volna.

Az ember válaszának két pólusa · panasz válasz az ítéletre, a szenvedés kifejezése · dicséret válasz a szabadításra, az életöröm kifejezése Különbség a mai és az Ósz-i imaértelmezésben: ma westermann igék tevékenység, akkor: spontán Istenhez kiáltás, az emberi lét szükségszerű velejárója Panasz és dicséret nem hangozhat el egyszerre, de mindkettőben benne van a másik is: · a panasz előretekint a fordulat utáni dicsőítésre · a dicséret visszatekint a nyomorúságra, ahonnan az ember megszabadult.

A panasz és dicséret polaritásában a teljes emberlétet és az egész világot átfogja ld. Az ember válasza tettekben · a mindennapokban: Isten parancsainak végrehajtása. Alapja, hogy az ember képes ezek teljesíté­sére Dt 30,11 ® így lehet különbséget tenni az engedelmesség és engedetlenség között. Hosszú története van, a Gen 4; 8, mutatja, hogy nemcsak Izrael sajátja, de általános vallási jelenség.

Westermann, Claus - Az Ószövetség Theológiájának Vázlata

Az Ósz « a babiloni mítoszok: azért vagyunk, hogy az isteneket szolgáljuk szerint az ember dolga, hogy a földet művelje és őrizze Þ az áldozat sosem helyettesítheti Isten akaratának teljesíté­sét a mindennapokban.

A hangsúly az engedelmességen van, ezért folytatódhat a történet Isten és a népe között a templom pusztulása után is.

Isten egyetlensége az Ósz axiómája, de ezt nem mindig egyformán értelmezték. Három szakasz: 1. Dt-Iz: háttere a fogság.

westermann igék

Iz 43, minden más istentől elvitatja létét. Izrael számára a monoteizmus nem elméleti kérdés, hanem egzisztenciális: Isten csak a maga népé­hez és teremtéséhez fordul nincs dolga más istenekkel.

Istentörténet ® Jahve a történelem Ura. Isten egyetlensége azonos értelmű azzal, hogy Ő a történelem Ura. A történések kiindulópontja az exodus · a szabadító Isten megtapasztalása · ez indítja el a dialógikus történést ® Gen 50, összekapcsolják az atyák történetével ® erre épül a letelepedett élet Józs 24 ® ez a mintája a babiloni fogságból való visszatérésnek ® erre utal a kultusz: 1.

Isten volt és maradt Izrael szabadítója · megtapasztalta történetében à a vándorlások alatt elemi csapásoktól à a honfoglalás után az ellenségtől westermann igék a királyok korában hódítások ritkább: de Babilonból új exodus vezet haza · kiterjesztették az egyéni életre általában nem kötődik Izrael történetéhez, mert tapasztalati terü­le­te más: a pátriárkai történetek mintájára épülnek fel · kiterjesztették az emberiségre: őstörténet özönvízapokaliptika végidő : mindkettőben a pusz­tí­tás mellett ott van a szabadítás is.

A szabadítás az ember teremtett voltából következik: Életre teremtetett, de sebezhető, westermann igék a megmenekülés az élet része. A veszély sokféle — a szabadítás is az: közös bennük, hogy mind Istentől jön. Az Ósz és az Úsz központi jelentőségű fogalma, annak ellenére, hogy a szabadítás más jellegű. Szabadítás és kiválasztás kapcsolata A kiválasztás gondolata a történet része, de utólagos interpretáció a bhr szó magukban a történe­tek­ben és a fogság előtti prófétáknál — vö.

Ám 3,2 értelmezése — nem fordul elő.

westermann igék

Később keresik ve­le a választ arra, miért történt a szabadítás.