Tesó flört med klára, A Könyv - Rockerek.hu


A továbbiak — a pótkötet vagy a sorozatot más szempontból kikerekítő kötetek megjelentetése — már a vállalkozás utóéletéhez tartoznak, s ilyen terveink megvalósulása a magyar könyvkiadás sorsának alakulásától függ. E mű a maga kb.

tesó flört med klára

Egyben a világ legnagyobb irodalmi lexikonává; olyan terjedelmű kézikönyvvé, amilyennel a legnépesebb nyelvterületek, leggazdagabb nemzetek sem rendelkeznek. A terjedelmi különbségek pedig minőségiekkel is párosulnak. A nemzetközi lexikográfiái hagyomány még mindig Nyugat-Európa- és Észak-Amerikaközpontú, holott napjaink korszerű világképe már régóta más dimenziókat tükröz.

Nemcsak azzal próbáltunk h á t túllépni a szokványos kereteken, hogy a magyar olvasóközönség sajátos igényeihez igazodva, hazánk földrajzi fekvésének megfelelően a kelet-közép-európai irodalmakat egyedülálló nők dinoszaurusz részletesebben tárgyaltuk, tesó flört med klára az orientális magaskultúrák klasszikus értékeiről és Ázsia, Afrika, Óceánia, Dél-Amerika irodalmi életének modern törekvéseiről is igyekeztünk méltó képet nyújtani.

A hagyományos irodalmi lexikonok továbbá tesó flört med klára ilyeneket egyáltalán felvesznek anyagukba — igencsak szűkmarkúan bánnak a műfajokról, versformákról, stilisztikai-retorikai vagy általános irodalomelméleti, esztétikai, szövegelméleti stb. Nehéz, lexikálisan jórészt feltáratlan és a fogalomrendszerek kiépítésekor igen bonyolult feladatokat támasztó anyagrész ez; közművelődési jelentősége viszont — nem utolsó sorban az oktatásban való hasznosíthatósága miatt kiemelkedő.

S ha e lexikon másfélszer-kétszer ter jedelmesebb a reprezentatív külföldi irodalmi kézikönyveknél, fogalmi anyaga hatványozottan, tízszer-hússzor gazdagabb.

Nem véletlen, hogy e címszóanyag nagyobb cikkeit, s mindenekelőtt Eónagy Iván lexikális esszéit a tesó flört med klára oly gyakran — s igencsak rendhagyó módon — a tudományos publikációkkal egyenrangúakként kezeli, az alapvető források közé iktatva hivatkozik rájuk.

A tudományos ranghoz pedig ebben az esetben különleges tudománynépszerűsítő hatásérték is kapcsolódik.

tesó flört med klára

A szakszerűséget mindig igyekeztünk közérthetőséggel párosítani, és szerzőinket nem tartottuk vissza attól — sőt, bíztattuk —, hogy a lexikon nagyobb cikkeiben ne csak száraz adatokat-tényeket és lakonikus értékelő megállapításokat sorakoztassanak fel, hanem a jelentősebb művek vagy irodalmi jelenségek ismertetését esszéisztikusan színes, érzékletes jellemzésekkel szőjék át.

Ennek köszönhető, hogy e kézikönyv hatósugara meszsze túllépett a szakmai körökön, s példányszámai a bestsellerkiadványokéval 7 vetekednek. Első kötete eddig öt kiadásban 72 példánybanmásodik és harmadik kötete 62, illetve 56 példányban négy kiadásban jelent meg, s további kötetei — a tizenkettedikig bezárólag — általában három kiadást s hasonlóan magas példányszámokat értek el. E vállalkozás története ilyen módon nem elhanyagolható része a magyar irodalomtudománytörténetének.

Indokolt, hogy legalább vázlatos formában rögzítsük az utókor számára legfontosabb eseményeit, s megemlékezzünk azokról, akiknek e teljesítmény elsősorban köszönhető.

tesó flört med klára

A munkálatok kereken harminc évvel ezelőtt kezdődtek, késő őszén. Az Akadémiai Kiadó távlati terveiben régóta szerepelt egy világirodalmi lexikon megjelentetése. Amikor tehát a Lexikonszerkesztőség irodalmi csoportja befejezte a Benedek Marcell nevével jegyzett Magyar Irodalmi Lexikont, azzal bíztak meg bennünket, hogy e terv kivitelezésével folytassuk munkánkat. A koncepció felépítésében munkatársaim közül a feladatok oroszlánrészét tartalmi vonatkozásokban Lázár György, a lexikográfiái szabványok kidolgozásával pedig a Gáldi László észrevételeit is kamatoztató Koch László vállalta.

Filmajánló

Tervezetünket a kiadó vezetősége — az irodalmár akadémikusok csoportjának formális véleményezése után — elfogadta. E tervezet szerint a lexikon hat kötetben, összesen szerzői ív terjedelemben, két évi előkészítő munka után ősze és között jelent volna meg, szerkesztőbizottság közreműködése nélkül; főszerkesztőjéül Király Istvánt javasoltam.

E javaslat két okból is rendhagyó volt. A főszerkesztőt illetően azért, mert Király István köztudottan az újabb magyar irodalommal foglalkozott.

A Könyv - Rockerek.hu

Erre hivatkozva egy ideig húzódozott is ajánlatomtól. Világos volt azonban számomra, hogy olyan tudóst, aki ,a világirodalom" egészében, minden nemzeti irodalom valamennyi korszakában egyaránt járatós, amúgyis lehetetlen találni. A főszerkesztőnek itt olyan egyéniségnek kellett lennie, akiben van elegendő erkölcsi erő és bátorság, hogy a vállalkozás érdekeit hathatósan képviselje.

tesó flört med klára

A művelődéspolitikai irányítás allergiás érzékenységgel kezelte az ilyen kiadványokat. Az ideológiai kérdéseket közelebbről érintő lexikonokat — bizalmasan kezelendő intézkedésként — mindaddig a minisztérium és a pártközpont illetékes osztályaival is lektoráltatni kellett.

Ez a cenzúra azonban nem csökkentette a kockázatot: ha a sajtókritika — netán épp a felülről kapott utasításokat tükröző — hibákat talált a műben, minden ódium a kiadói szerkesztőséget sújtotta.

A Magyar Irodalmi Lexikon körüli vitákban a szerkesztőbizottság és a szerkesztői gárda tagjai mind cserbenhagytak bennünket; egyedül Király Tstván támogatására számíthattunk minden fórumon. S jóllehet az es évtized fordulóján a viszonyok lényegesen enyhültek a Világirodalmi Lexikont már nem kellett előzetesen cenzúráztatni sem —, Király István tekintélye rendkívül sokat segített abban, hogy vállalkozásunk társkereső a facebook a kezdeti nehézségeken, s mindvégig készséggel állt ki a velünk együtt dolgozó szakemberek mellett.

Neki köszönhető viszont, hogy a tervezetben a fő szempontok közé iktattuk a magyar vonatkozások szerepeltetését, s ennek érdekében külön dokumentációt állítottunk fel. Elfoglaltságainak sorában a lexikont mindig előnyben részesítette. A kötetek szövegeit kétszer nő találkozik az ember guadeloupe átnézte — nyomdába adás előtt és hasábkorrektúrában —, más kézikönyvekkel egybevetette címszóállományaikat, s a legnagyobb-legfontosabb cikkeket tüzetesebben is ellenőrizte.

Fő feladata természetesen az volt, hogy az adott politikai-ideológiai viszonyok között a mü posszibilitását biztosítsa. Ez eleinte — az es évek derekáig igencsak körültekintő munkát igényelt. Az optimális megoldáshoz az út olykor a főszerkesztő és a szerkesztőség közötti heves vitákon át vezetett, de — amiként ezt pl. A vállalkozás tervezetének másik rendhagyó megoldása az volt, hogy mellőztem a szerkesztőbizottság intézményét. Az elfajta reprezentatív kézikönyveket mindaddig olyan bizottsági névsorokkal kellett fémjeleztetni, melynek tagjai a kultúrpolitikai vezetés legtekintélyesebb bizalmi emberei voltak.

Bőséges tapasztalatokat szereztünk viszont arról, hogy - tisztelet a kivételeknek -— a szerkesztőbizottságok tagjai tényleges munkára nemigen foghatók, s mint említettem, még arra sem hajlandók, hogy esetenként a tekintélyüket latba vetve képviseljék a kiadvány érdekeit.

E helyett vezettem tesó flört med klára a főmunkatársi megbízatások rendszerét, konkrét munkafeladatokhoz kötött, s így bármikor megszüntethető jelleggel.

tesó flört med klára

I t t kizárólag a szaktudás és a munkakészség jött számításba, se politikai, se tekintélyi kérdések nem játszottak szerepet. Főmunkatársaink sorában os börtönviseltek és pályakezdő tehetségek is tevékenykedhettek.

E főmunkatársak feladata volt — szakterületükön belül — a címszójegyzék véglegesítése, a cikkek szerzőjének és terjedelmének kijelölése s az elkészült szövegek lektorálása, szükség esetén átdolgozása. Kiválasztásukat — hiszen nekik kellett együttműködniük velük - tesó flört med klára illetékes társkereső kérés gmail szerkesztőkre bíztuk; Király István és jómagam itt csak az egyetértési jogkört tartottuk fenn a magunk számára.

Ez a megoldás is igen szerencsésnek bizonyult.

Вы близки к осуществлению своей заветной мечты - до этого остается всего несколько часов. Управлять всей информацией в мире. И «ТРАНСТЕКСТ» больше не нужен. Никаких ограничений - только свободная информация.

Az elhalálozottak vagy a körünkből kilépők helyére is rendre kimagasló teljesítményeket nyújtó szakemberek álltak: Caruha Vangelió, Dorogman György, Sz. Főmunkatársaink egy része saját szűkebb szakterületén túlmenő javaslatokkal és a lexikon általános koncepcióját is befolyásoló tevékenységével segítette a vállalkozást. Farkas Jenő, Zemplényi Ferenc kísérte ilyen figyelemmel munkánkat. Különösen értékes volt Voigt Vilmos közreműködése, aki általában köteteink teljes anyagát átnézte, kiegészítettejavította, s így e kiadvány szellemi összképének egyik meghatározó egyénisége lett.

Az egyes szócikkek szerzőinek és lektorainak kiválasztásakor természetesen szintén arra törekedtünk, hogy a téma legjobb szakértőit nyerjük meg vállalkozásunk számára. A lexikoncikkek maximális ívdíját azonban a hajdani rendeletek feleakkora összegben határozták meg, mint valamely publicisztikai írásét, nem véve figyelembe, hogy itt az adatoknak könyvtárakban kell utánajárni, ha ellentmondók — ahogyan igen gyakran azok —, ki kell nyomozni, melyikük a hiteles; az értékelések tömör, pontos megfogalmazása különleges műgondot igényel.

Fokozottan állt ez a lexikon — Indonéziától, Ausztráliától, Brazíliától Franciaországon át Csehszlovákiáig, Romániáig terjedően, a világ minden tájáról bekapcsolt — külföldi munkatársaira, s különösen az olyan világhíres tudósokra, amilyen Kerényi Károly, Viktor Krupa, Thomas Sebeok vagy Stephen Ulimann.

Priscianus mővei, középkori és XV. Humanizmus a XV. Priscianus fı forrásai görög grammatikusok, Dionysios Thrax és Apollónios Dyskolos voltak. A tudományos igényességgel felépített Institutiones a legterjedelmesebb összefoglalása a latin nyelvtannak.

A lexikon sikerét biztosító véletlenek egyike volt, hogy épp ekkor jelentkezett a magyar tudományos életben egy új, fiatal szakembergárda is, melynek képviselői a korábbinál jóval szélesebbre tudták tágítani világirodalmi horizontunkat és irodalomelméleti tájékozódásunkat. Bojtár Endre és Voigt Vilmos a korosztályukhoz tartozók széles körét mozgósították érdekünkben, s jórészt Bojtárnak köszönhető az is, hogy az Irodalomtudományi Intézetben akkoriban folyó, a modern irodalomelmélet külföldi eredményeit közvetítő kutatások eredményei kezdetektől tükröződhettek cikkeinkben.

Nyelvészeti vonatkozásokban Szépe György segítette hasonló módon vállalkozásunkat.

tesó flört med klára

Megszólaltattuk az után elhallgattatott, s később a szellemi élet perifériájára szorult olyan szakírókat, amilyen Baránszky-Jób László, Hamvas Béla, Várkonyi Nándor volt. A kiadói szerkesztőség több tagja átesett hasonló helyzeteken. Ehhez egyébként az es évek elejétől már nem kellett hősiesség, csak némi jószándék. A hazai kulturális intézmények mellett Chilétől Laoszon vagy a Dél-afrikai Köztársaságon át Izlandig és Örményországig terjedően 28 ország kulturális szerveivel építettünk tesó flört med klára kapcsolatokat; ezek névsora első kötetünkben olvasható.

Kezdetben a Matica Srpskával működtünk együtt a legszorosabban: a jugoszláviai irodalmak cikkeit eredetileg mind az ő munkatársaikkal Írattuk meg s figyelemreméltó tény, hogy e számunkra írt cikkekből állt össze aztán az első jugoszláviai irodalmi lexikon törzsanyaga. Az első kötetben felsorolt intézményekhez hathatós támogatásával később az Ukrán Tudományos Akadémia Könyvtára is csatlakozott, itthon pedig az Országos Idegennyelvű Könyvtártól kaptunk rendkívül értékes segítséget.

Külön ki kell emelnem végezetül a szerkesztőség belső munkatársait is, hiszen a szabványainkban tükröződő magas igények a szokványos kiadói szerkesztés körén messze túllépő, különleges feladatok elé állították őket.

Műhelyünkben a bibliográfiai, színház- és zenetörténeti, filmográfiai és egyéb adatgyűjtések, valamint az utaló- és névnyilvántartások kiépülése, a kézikönyvtár bővülése során olyan dokumentációs bázis jött létre, amelynek anyagát másutt sehol nem lehetett megtalálni.

Szerkesztőink az innen merített adatokat mind bedolgozták a cikkekbe, s így az esetek nagyobb részében voltaképpen társszerzőivé váltak azoknak. A szerzői és főmunkatársi jogok sértetlenségét is garantáltuk azonban úgy, hogy a külső munkatársakkal a korrektúra, illetve a nyomdakészre gépeltetett kézirat szövegeit minden esetben jóváhagyattuk, s javításaikat-észrevételeiket gondosan figyelembe vettük. Különleges szerepkört töltött be kiadói ismerkedés agent közül a szerkesztőség nesztora, az egykori Nagy Imre-csoport kiemelkedő egyénisége, Haraszti Sán11 dor, aki a börtönből szabadulva élete végéig nálunk dolgozott.

! DOLGOZAT_lemezre - ELTE BTK disszertációk

Megoldhatatlannak tetsző problémákban rendre az ő segítségével jutottunk dűlőre. Azt például, hogy Lukács György közreműködését biztosítani tudtuk a magunk számára aki pedig még az Encyclopaedia Britannica felkérését is visszautasította —, kizárólag neki köszönhettük. A tényleges munkálatok a lexikon tervének véglegesítése és a főszerkesztővel kötött alapszerződés aláírása után, februárjában kezdődtek.