Silvester egyetlen párt linz


Navigációs menü

Pesti Hírlap, Saj­nos, ma még mindig alig vannak magyarul beszélő tisztjeink. Szükségesnek látná, hogy a honvédség is el láttassák vonatcsapatokkal.

silvester egyetlen párt linz meeting madagaszkári nő franciaországban élő

A haditengerészet fej­lesztését a nemzet erőbirása szempontjából ellenzi, tekintettel az azzal járó óriási költségekre. Nemcsak politikai álláspontjára való tekintettel, de benső meggyőződését is követve, kénytelen a leghatározot­tabban állástfoglalni a javaslattal szemben s ezért azt általánosságban sem fogadja el. Ezutáp az elnök a tárgyalást félbeszakítván, annak folytatását a pénteken délután 5 órakor kez­dődő ülésre halasztva, az ülést bezárja.

Az országgyűlési nemzeti munkapárt silvester egyetlen párt linz csütörtökön este fél nyolc órakor ülést tartott, amelyen a képviselőház nyári ülés­szakával összefüggő kérdéseket beszélték meg. A vóderőtárgyalások idejére a pártvezetőség a képvi­selőket százas turnusokba osztotta be, hogy a kép­viselőház tanácskozási képessége mindenképen biz­tosítva legyen. A szegedi képviselőjelölés dolgában báró Gerliczy Ferenc csütörtökön délelőtt fölkereste a képviselőházban gróf Khuen-Héderváry Károly mi­niszterelnököt és hosszabb ideig tanácskozott vele.

Ennek a tanácskozásnak az eredménye az lett, hogy fölajánlották a jelöltséget Kállay András volt sza­bolcsi főispánnak, akit a miniszterelnök távirati­lag a fővárosba kéretett. Szegedről jelentik: A Bánffy-párt uj-párt mit akar az egyedülálló nők este dT Wegman Ferenc elnökletével tartott ülésén kimondotta feloszlását, tagjai belá­tására bizva, hogy hová csatlakoznak.

Tartalomjegyzék

Politikai körökben azt beszélték, hogy Bene­dei- János függetlenségi képviselő interpelláció for» májában szóvá teszi a kultuszminisztérium V. Ezt a kérdést nenn lehet interpellációval elintézni, amelyre a miniszter, ha nem akar, nem is felel. Fel­szólalok igenis a kultuszvitában az ellen az irány­zat ellen, amelynek megszemélyesítője báró Barkó­­czy. A huszárok ámulva hallgatták az öreget. Ha mindez igaz, aminthogy tényleg az, úgy határozottan merénylet készül ellenük.

Báró Zweibrücken most megszólalt: — Unsinn. Gyerekes babona. Kész őrület.

A rómaiak a 4—5. A hun időkből longobárd leletek kerültek elő, sőt a száz sírhelyes temető egyenesen Magyarország eddig ismert legnagyobb longobárd temetője. Innen Taksony idején Apor nyári szálláshelye lehetett.

Hiába esküdözött Zolkievvski Ádám, hiá­ba hivatkozott számtalan példára, hiába erő­­sítgette a maga igazát meggyőződésének egész erejével, a katonák hajthatatlanul megmarad­tak az egyszer kimondott szentencia mellett: — Unsinn! S mert Ádám Zolkiewski végre belátta, hogy itt süket füleknek, megátalkodott hitetle­neknek prédikál, buzgóságában az italban ke­resett vigaszt, s úgy leitta magát, hogy éjfél felé, ajkán Kosciusko szent nevével, lerogyott az asztal alá.

A svadronyos pedig, akárcsak Bespre­­chungot tartott volna, igy összegezte tisztjeinek a hallottakból leszűrődő igazságot: — Mesebeszéd.

Szentendre

De azért jó lesz vigyázni. S azzal nyugvóra tértek azzal az erős el­határozással, hogy résen lesznek s vigyázni fognak. Vége következik.

A kir. A néppárt kőnyomsjtosa erre a névsorra azt jegyzi meg, hogy téves.

Сьюзан завороженно смотрела на захватывающую дух технику. Она смутно помнила, что для создания этого центра из земли пришлось извлечь 250 метрических тонн породы. Командный центр главного банка данных располагался на глубине шестидесяти с лишним метров от земной поверхности, что обеспечивало его неуязвимость даже в случае падения вакуумной или водородной бомбы.

Belpolitikai hírek. A képviselőház ülése. A képviselőház pénte­ken délelőtt tiz órakor ülést tart, amelyen foly­tatják a vallás- és közoktatásügyi költségvetés tárgyalását.

silvester egyetlen párt linz társkereső jelzés újság

Napirenden van még Szterényi Jó­zsef és Heltai Ferenc indítványainak megokolása a koalíciós kormány vasúti szállításának felül­vizsgálása tárgyában. A miniszterelnök és Justh Gyula. A kópvise­loház folyosóján feltűnést keltett a csütörtöki ülés alatt, hogy gróf Khuen-Héderváry Károly minisz­terelnök hosszas beszélgetésbe elegyedett Justh Gyu­lával, a függetlenségi párt elnökével. Justh Gyula később a folyosón elmondotta, hogy miről folyt ket­tejük közt a társalgás.

》DUBAI《 Silvester Feuerwerk Burj Khalifa 2020

Azután sok egyébről beszélget­tünk, a többi között egészségi állapotunkról. A mi­niszterelnök elmondta, hogy az egyik szeme gyönge.

Látod, mondta nekem, ha a balszememet lefogom, akkor látlak, ha a jobbszememet fogom le, akkor nem látlak. Azt hiszem, kegyelmes uram, szóltam én erre, hogy te jobban szeretnél engem mindig a balszemeddel nézni. Ezen azután nevettünk. Khuen elmondta még, hogy a másik szeme is gyöngül, pe­dig nem szeretné, ha vezettetni kellene magát. Kü­lönben, én már gyermekkorom óta ismerem Kh«ent és leszámítva a politikát, becsülöm a jókedvét, hu­morát ás előzékenységét.

Egyáltalában szimpatikus egyéniségnek tartom. Justb Gyula a választójogi liga elnöke. A választójogi országos szövetség végrehajtó bi­zottsága legközelebbi ülésében Justh Gyulát fog­ja megválasztani a szövetség elnökévé.

Justh egész ambícióval vállalja báró Bánffy Dezső örö­két, dacára silvester egyetlen párt linz, hogy-a szövetség pártközi szer­vezet, mely egyes pártokra való tekintet nélkül tagjai sorába egyesíti mindazokat, kik az általá­nos, egyenlő és titkos választói jognak hívei.

silvester egyetlen párt linz találkozik androgün ember

Választójogi gyűlés. A függetlenségi párt a szocialistákkal karöltve vasárnap tüntető nép­­gyülést tart Kassán az általános, egyenlő és tit­kos választói jog mellett.

A gyűlésen megjelenik Justh Gyula is több függetlenségi képviselő kí­séretében. Ausztriai hírek.

Pesti Hírlap, 1911. június (33. évfolyam, 128-153. szám)

Az osztrák választások kép». Junius tizenharmadikán kezdődnek el Ausz­triában a képviselőválasztások és amint ez most már a választási listából megállapítható, az össze­sen száztizenhat mandátumért nem kevesebb, mint kétezer képviselő aspiráns veszi föl a küzdelmet.

A pártok ezúttal nemcsak a régi és megszokott kerületeikben állítottak jelölteket, hanem uj te­rületekre is elkalandoztak, nem is a győzelemért, hanem szavazatok gyűjtése végett, mert az álta­lános választói jog behozatala óta silvester egyetlen párt linz pártok a rá­juk eső szavazatok számával is erősen eldicseked­­nek, de meg a pótválasztások alakulására is be­folyással van a szavazatok mennyisége.

Az egyes nevezetesebb kerületekben, ahol na­gyobb harcra lehetünk elkészülve, igy állanak a erdelyi társkereső Bécsben ama kerületekben lesz komoly és ér­­dekfeszitő harc, amelyekben régi és hajdan nagy tekintélyű keresztény-szocialista vezérpolitikusoE fognak küzdeni újra megválasztásukért.

A Park­kerületben nehéz küzdelme lesz a hírhedt Bielohla­­weknek, aki ben is csak épen hogy be tudott csúszni a parlamentbe szűkös többségével, amit csak kormánytámogatással tudott megszerezni ma­gának.

 Табу Иуда. Самый великий панк со времен Злого Сида. Ровно год назад он разбил здесь себе голову. Сегодня годовщина. Беккер кивнул, плохо соображая, какая тут связь.

Kevés a reménysége Wittek volt vasutügyi miniszternek is, akivel szemben sikerrel vet­te föl a harcot a német szabadelvű dr Neumann. A volt házelnököt, Pattait, ma­­riahilfi kerületében fenyegeti veszedelem, cp igy van a keresztény-szocialista párt vezére, is Liechtenstein herceg wahringá kerületében.

Mindkettő ellen német szabadelvű jelölt lépett fel kedvező kilátásokkal. Itt erős harcra lesz szükség, hogy báró Hock megtarthassa kerü­letét. A többi mandátumok sorsa, amelyek nagy része keresztény-szocialista kézben volt, igen bi­zonytalan, de valószínű, hogy a meghasoulott ke­resztény-szocialista párttól sikerül majd a szabad­elvűeknek néhány mandátumot elhódítaná.

Az alsó-ausztriai kerületek közül figyelemre méltó küzdelem lesz Mistelbachbau, ahol a keresz­tény-szocialista Gessmann erős ellenjelöltet kapott Wedra német szabadelvű személyében.

Gessmann ma igen népszerűtlen és megeshet vele, hogy ki­marad a házból. Badenmödlingben Marchet volt miniszter nem lépett fel s most több önjelölt küzd a pálmáért a hivatalos keresztény-szocialista jelölt ellen.

Felsőausztriában és pedig Linz három kerü­letében, idáig szociáldemokraták voltak az urak, akik a keresztény-szocialisták támogatásával sze­rezték meg mandátumaikat.