Protestáns menyasszonyok, Múltbanéző 3. (11)


Ennek értelmében protestáns és katolikus felekből álló jegyespár csak katolikus pap előtt köthetett házasságot, ugyanakkor utóbbi semmilyen módon nem akadályozhatta annak törvényes megkötését.

protestáns menyasszonyok

Amennyiben a vőlegény katolikus volt, a protestáns menyasszonyok előírta, hogy a házasságból születő mindkét nemű gyermekek katolikusok legyenek, ha az apa protestáns volt, lehetővé tette, hogy a fiúgyermekek követhessék apjuk vallását.

Hozzávetőlegesen az as évekig jelentősebb konfliktus nem is származott ebből a szabályozásból, jóllehet, a katolikus egyház mindent elkövetett, hogy a vegyes házasságok esetén a protestáns felet kötelezvény reverzális kiállítására kötelezze.

protestáns menyasszonyok

Az Ebben Lajcsák — alkalmazkodva a pápaság által is szorgalmazott gyakorlathoz — papjainak megtiltotta a vegyes házasságok megáldását abban az esetben, ha a protestáns fél nem ad reverzálist. Ilyen esetekre az ún.

Egy fejedelmi esküvő Szerző: Várkonyi Gábor Családi levelezésekben a Gyöngyösi István Marssal társalkodó Murányi Vénuszában pedig egyenesen azt hirdeti, hogy a szerelem minden érdeken fölül áll és győzedelmeskedik. Rákóczi György és Báthori Zsófia házassága úgy vonult be a történelembe, mint a legtisztább szerelmi házasságok egyike. Az semmiképp sem lehet a véletlen műve, hogy I.

A nemsokára összeülő A püspöki kar valóban szelet vetett és vihart aratott. A vármegyék ugyanis — három konzervatív, illetve egyházi befolyás alatt álló vármegye, úgymint Esztergom, Heves és Sáros kivételével — heves felháborodással fogadták az intézkedést és szembeszálltak a katolikus egyház közéleti-politikai törekvéseivel.

protestáns menyasszonyok

A véletlennek köszönhetően az egyik első érintett Pesten az épp ekkor börtönéből szabaduló, népszerű ellenzéki vezető, evangélikus Kossuth Lajos és katolikus jegyese, Meszlényei Terézia lett. Pest eljárását követte Zala, Borsod, Abaúj, Zólyom, Zemplén és protestáns menyasszonyok nagyon sok vármegye, s hogy nemcsak üres fenyegetést tartalmaztak körleveleik, mutatja, hogy elején országszerte plébánosok elleni perekről érkeztek hírek. Már maga a tény, protestáns menyasszonyok plébánosokat nagy számban egyszerűen beidéztek a törvényszék elé, majd forint pénzbüntetés megfizetésére ítéltek, súlyos tekintélyveszteséget okozott az egyháznak, továbbá nyilvánvalóvá tette, hogy az egyre erősebb liberálisok a következő országgyűlésen minden bizonnyal keresztülviszik a vallásügyi törvény megváltoztatását.

Nem véletlen, hogy az érintett papok magatartása is differenciálódott, melyből tükröződött a polgárosodással szembehelyezkedő főpapi állásponthoz, protestáns menyasszonyok épp híveikhez való viszonyuk, egyéniségük is.

protestáns menyasszonyok

Az esketés előtti huzavona, a szűkszavú és lealacsonyító szertartás valamint a plébános átkozódása azonban ilyen politikai körülmények között nem maradhatott meg a fiatal jobbágy és felesége, valamint hozzátartozóik saját tragédiájának: a számukra kellemetlen procedúra megalázó volt a násznép, valamint a vegyes lakosságú nagykállói járás községeinek lakói részére is.

Továbbá Tímár János panasza találkozott az ellenzék egyházpolitikáját felkaroló vármegye törekvéseivel is, mely az egyháziak politikai szerepvállalását, hatalmát nemcsak országos, hanem helyi szinten is visszaszorítani kívánta.

Geszteréd község ráadásul egy felekezetileg nagyon is tagolt vidéken volt található. Bökönyben és Hugyajon a görög katolikusok alkották a túlnyomó többséget, míg Szakoly népessége kiegyensúlyozottnak mondható a két felekezet között. Nem csoda, hogy a felekezeti villongások élesen vetődtek fel a térségben.

Múltbanéző 3. (11)

Érdemes még megjegyezni, hogy ben Geszteréd 52 éves, ben felszentelt plébánosa, Homonnay András egyben a nagykállói alesperesi tisztet is ellátta.

Leveléből kicsendül a kritika a névleges kereszténységet nemcsak eltűrő, hanem kifejezetten szorgalmazó egyházzal szemben, mely készséggel részesíti szolgáltatásaiban az erkölcseiben, vallásosságában ugyan kifogásolható, ám az egyház hatalmát elismerő embereket, ugyanakkor megtagadja mindezt másoktól.

  • Ige jelentése flört
  • Múltbanéző 3. (11) | Magyar Nemzeti Levéltár
  • Pattaya társkereső iroda
  • A száz év alatt évente átlagosan 10—12 halottól vettek búcsút.

A panasz nyomán vett tanúvallomások ld. A geszterédi parókián lezajlott szóváltások nemcsak Tímár János személyes ügye miatt fontosak.

  • Találkoznak, hogy megismerjék
  • Vegyes házasságban felnövő s vegyes házasságokat kötő gyerekek
  • Értesítés tangó társkereső
  • Vegyes házasságban felnövő s vegyes házasságokat kötő gyerekek A felekezeti szempontból egyértelmű vallásos nevelés egyik fontos akadálya a szülők különböző felekezethez tartozása.

Figyelemre méltó például, hogy a megsértett jobbágyfiú apja és násznagya pontosan tisztában voltak törvény-adta jogaikkal meglehet, a vármegye és az egyház közötti konfliktussal isés minderre hivatkozva kérték a plébánost, hogy álljon el a számára perbefogást eredményező eljárástól.

A plébános azonban — kissé cinikusan — nemcsak a feudális igazságszolgáltatás lassúságára hivatkozott, hanem Lonovics római tárgyalásaira is. Különösen érdekes mindez azért, mert a Szabolcs megyei plébánosnak nemcsak arról a tényről voltak naprakész információi, hogy a püspöki kar megbízottját a pápához küldte, hanem utóbbiak között a magyar püspök tárgyalási pozíciójáról is.

Protestáns menyasszonyok, hogy az egyház végső esetben elfogadta volna, ha a vegyes házasságot protestáns lelkész is megkötheti.

Protestáns menyasszonyok pápa Az illetékes szolgabíró, Szunyogh Rudolf [6] határozottan megállapította a geszterédi plébános törvénysértését és a házaspár magánéletébe való durva beavatkozását, ezért szorgalmazta a megbüntetését. A vármegye határozatában magáévá tette ezt az álláspontot, és — lehetőséget adva Homonnay András plébánosnak a házaspár törvényes összeesketésére — kilátásba helyezte a pap törvény elé idézését.

A történet folytatása innentől tipikusnak mondható az egész ország hasonló eljárásaihoz. A plébános nem fogadva el a vármegye illetékességét a házasságjog kérdésének a szabályozásában, az egri főegyházmegyében a reverzális nélküli vegyes házasság megáldásának tilalmát kihirdető Pyrker János László érsekhez fordult közbenjárásért. Az érsek, többi hasonlóan perbe fogott papjához hasonlóan, határozottan kiállt Homonnay eljárása mellett, erről április 8-án nyilatkozatot intézett a kancelláriához illetve Szabolcs vármegyéhez.

Esküszöveg

Az intézkedést az evangélium szellemével azonosnak minősítette, és kifejezte határozott igényét a vegyes házasságok jövőbeli, kizárólag katolikus egyházi szempontú szabályozása iránt. A vármegyék azonban ragaszkodtak az áldásmegtagadó papok törvény előtti megbüntetéséhez, a kancellária pedig nyarától igyekezett mindent elkövetni, hogy rövid úton lezárja — az egyházra nézve egyre kínosabbá váló — jogi eljárásokat.

Ennek némely vármegye eleget tett, némelyek nem, de végétől már a reformellenzék is arra törekedett, protestáns menyasszonyok a helyi szintű konfliktusok helyett országos szinten oldja meg a vegyes házasságok ügyét.

protestáns menyasszonyok