Meeting komoly női drome


Kevesen vannak, akik még nem hallottak Arthur királyról és a Kerekasztal lovagjairól, de talán még ennél is kevesebben van- nak, akik képesek arra, hogy ezt a számos változatban megjelenő legendakört mély erkölcsi, történelmi vagy drámai érzékenység nélkül olvassák. Nyugaton — és ezáltal a világ nagy részén — az eposzok és mítoszok közül az Arthur-ciklus gyakorolta az egyik legnagyobb hatást a modern kultúrára.

Senki nem ír színdarabokat vagy musicaleket a Rig-védából, az Iliászból, az Odüsszeiából, a Beowulfból, vagy — Wagner kivételével — az északi népek regéi- ből, az Arthur-legendakörön alapuló írások viszont a mai iro- dalom, sőt a népszerű irodalom szerves részét képezik. A Camelot című musical két évtizeddel ezelőtt óriási sikert aratott, a filmren- dezők pedig ma is forgatnak Arthur királyról szóló filmeket.

SZKÍTIÁTÓL CAMELOTIG

A legtöbb olvasó nem csupán az Arthur-ciklus díszleteit, meseszerű helyszíneit és a lovagi élet szabályait ismeri, hanem az általuk képviselt értékrendet is, pontosabban annak is a Camelot és lakói történetében kevés az idegennek, megmagyaráz- hatatlannak tűnő elem, és aligha szükséges magas szintű fejtege- tés ahhoz, hogy megértsük az eseményeket és azok okait, ezzel szemben az olvasó gyakran értetlenül fogadja az olyan hősök in- dítékait és cselekedeteit, mint Sigurd SiegfriedBeowulf, sőt Achilles vagy Agamennon, nem is szólva a tőlünk még távolabb álló Rig-véda szereplőiről, Indráról és Visnuról, akiknek még a felszínes megértéséhez is komoly előzetes ismeretek szükségesek.

Arthur és lovagjai, a lovagi erények romantikus megtestesítői oly közel állnak a mai nyugati gondolkodáshoz, hogy talán némi egy- kedvűséggel olvassuk a legendák eredetéről vagy fejlődéséről szóló magasröptű tanulmányokat, s valójában fel sem merül ben- nünk, hogy ilyen közismert irodalmi alakok eredetét esetleg egy távoli, egzotikus világban keressük. Ez a könyv pontosan ezt teszi: az Arthur-legendák gyökereit egy csaknem teljesen megsemmisült civilizációban keresi, mi- 15 közben feltárja egy elveszett világ apró részleteit, és arra kénysze- rít minket, hogy megvizsgáljuk Európa egy távoli, kevéssé ismert szegletét, a Meeting komoly női drome világát.

Ez az úttörő elképzelés bizonyára vitát vált majd ki az Arthur-ciklussal foglalkozó tudósok körében, és egyben megkérdőjelezi a nyugati kultúra jelentűs részének eredetéröl bennünk élő kép helyességét. A hagyományokhoz ra- gaszkodó tudósok ellenállása miatt talán csak fokozatosan, de vé- gül mégis kikényszerítheti az Arthurral foglalkozó tudományte- rület újragondolását, és az érintetteknek nemcsak az iráni nyelvű nomád szkíták, alánok és szarmaták elveszett civilizációjával kell majd megbarátkozniuk, hanem fennmaradt utódaik, a Kaukázus- ban élű oszétok színes hagyományaival is.

Littleton és Malchor három fontos dolgot vitt véghez. Elő- ször, bizonyos távolsághól szemlélték az Arthur-ciklust, ami ké- pessé tette őket arra, hogy felvessék a közismert hagyomány sok fontos alakjának és motívumának, sőt talán az egész hagyomány- nak gyökeresen új származtatását, és ezzel új megoldásokat java- soljanak az Arthurral foglalkozó történettudomány régen meglévő problémáira. Arthur és lovagjainak történetei a Maloryt megelőző írók — például Wace és Layamon — műveiben, sőt még korábbi, névtelen szerzők ówalesi nyelven írott töredékeiben is megtalál- hatók.

Sok szereplő nyilvánvalóan kelta, például Arthur apja, Uther Pendragon, akinek a neve walesi nyelven "dicsőséges had- vezért" jelent. Más alakok — például maga Arthur vagy Lancelot — azonban rejtélyes eredetűek, és bár titkuk megfejtésére komoly tudományos erőfeszítések történtek, ezek gyakorlatilag még nem vezettek eredményre.

A neveknél tapasz- talható i am looking for egy muszlim nő párizsban jelzi az Arthurral foglalkozó tudományterület egyik központi problémáját, vagyis hogy az Arthur-ciklust a Brit- szigetek és Franciaország Armorica — mai nevén Bretagne kelta kultúráiból származtatják, s azt a középkori kelta kultúrának a vi- lág civilizációjára hagyott nagy örökségének tekintik, holott a le- gendák általános szemlélete és számos eleme a jelek szerint meeting komoly női drome 16 kelta.

Eredete tehát rejtélyes, az első látásra egységesnek tűnő ha- gyomány közelebbről megvizsgálva a kelta mondavilág és valami más, ismeretlen elem keveréke.

Welcome to Scribd!

George Dumézil, Bemard S. Bachrach, Helmut Nickel és tu- dóstársai munkáját folytatva Littleton és Malcor ezt az ismeretlen "mást" igyekezett felkutatni a szarmaták, pontosabban a jazig törzs, illetve rokonaik, az alánok kultúrájában.

Persze az olvasóban joggal merülhet fel a kérdés, hogy való- jában kikről is van szó? Ezen a területen még a szakértőknek is élénk képzelőerőre van szükségük ahhoz, hogy rekonstruálni tudják ezeknek az eltűnt népeknek a kultúráját. A korai klasszikus ókor szkítái, az őket követő szarmaták és a késő ókor alánjai Eur- ázsia középső tájainak szteppéin élő nomád törzsek voltak, ame- lyek felségterülete fénykorukban a meeting komoly női drome Alföldtől Nyugat- Kínáig, talán egészen a Kína középső részén tévő mai Kanszu tartományig terjedt.

Amennyire a korabeli forrásokból, régészeti leletekből és a gyér nyelvészeti nyomokból meg tudjuk ítélni, ezek az iráni nyelvű népek az európai embertípushoz tartoztak nemritkán szőkék, kék szeműek hatalmas mennyiségű állatábrá- zolást hagytak hátra közülük sok aranyból készültamelyek a törzsek főnökeinek halomsírjaiból vélhetően ezek a buddhista sztúpák, illetve a pagodák ősei kerültek elő.

Bár kultúrájukat a létük alapját jelentő nomád gazdálkodás határozta meg, akkoriban ez még sok szempontból hasonlított meeting komoly női drome ókori Európa ismertebb népeinek kultúrájához, s ez megkülönbözteti őket a későbbi hun, török és mongol eredetű nomádoktól, és közelebb hozza őket az ókori Európa lakóihoz. Ráadásul alig hasonlítanak a mai Iránban élő népekhez. Utóbbiak a jelek szerint már igen korán olyan kul- turális átalakulásokon estek át, hogy könnyen lehet, a médek és a perzsák már az ókorban idegennek tekintették a sztyeppéken élő iráni nyelvű népeket.

Meeting komoly női drome értelemben minden ismerd smalltalk nép az Indiába egykor betelepült indoárják rokona, akik többek között a Rig-védával gazdagították a világ kulturális örökségét. Még szélesebb érte- lemben ezek az indo-irániak ugyanannak az indoeurópai nyelv- és kulturális nő keres a tagjai, amely magában foglalja a kelta, a germán, az itáliai, a balti, a szláv, a görög, az örmény, az albán és 17 más kevéssé senior kanada nő meeting népek őseit — akik ma Írországtól Kínáig, Skandináviától Indiáig mindenütt megtalálhatók.

Ez a történelem előtti, proto-indoeurópai népcsoport, amelyet szorgalmas nyelvé- szeti összehasonlító munkával emeltek ki a feledés homályából, a rasszista gondolatok bűnös eszközévé vált a Mindazonáltal, nyelveik és kultúrájuk szenvedélyektől mentes, tudományos vizsgálata minden idők egyik legérdekesebb szellemi felfedezésének tekinthető, és létezé- sükben számos eurázsiai nép mély, távoli történelmi egységét lát- hatjuk.

Az egyik mai tudományos elmélet szerint az indoeurópai ős- haza az i. Az indoeurópaiak széles körű meeting komoly női drome az évezredek során nyilvánvalóan előse- gítette feltételezett nomád életmódjuk, hacsak nem ez volt az egyetlen oka. Miután kirajzottak a Kaukázustól északra fekvő sztyeppékről, letelepedett életmódú, nemindoeurópai népekkel találkoztak, és azokkal keveredve hozták létre az európai és nyu- gat-ázsiai történelemből ismert népeket.

Scȃnteia, septembrie 1953 (Anul 22, nr. 2755-2780)

A sztyeppelakó irániak- ban voltaképpen az a legérdekesebb, hogy ez volt az egyetlen in- doeurópai nép, amelynek kultúrája elsősorban belső evolúción ment keresztül, vagyis a nép nomád maradt, és nem keveredett más, letelepedett meeting komoly női drome civilizációval.

Ebben az értelemben véve, az ókorban leírt sztyeppelakó irániak az ősi indoeurópai ci- vilizáció közvetlen örökösei voltak. Már önmagában ez is érde- kessé teszi a sztyeppelakó irániakat, ha meg akarjuk érteni Eur- ázsia nagy részének történelmét.

egyetlen lakás hoyerswerda hogyan felel meg a keresztény ember

S ezért még inkább sajnálatos, hogy ezen népek jórészt eltűntek a múlt homályában. Az ókor végére a sztyeppelakó irániakat az altáji nyelvet be- szélő nem indoeurópai hunok, és rokonaik, a török népek nomád hazájuk perifériájára szorították.

Mások behatoltak a Római Birodalomba, amelynek érintett részei emiatt rendre összeomlottak, míg máshol az által segédkeztek a birodalom fenntartásában, hogy nomádok- ból a császárok zsoldosaivá váltak. Tudjuk, hogy egy részük — a szarmata jazig törzs — Britanniába vándorolt, míg mások — az alán törzsek nagyobb része-a mai Olaszország, Franciaország, Spa- 18 nyolország, illetve észak-Afrika területére költöztek.

Egyes cso- portjaik a mai Lengyelországba, Oroszország európai területére és a Kaukázusba menekültek. A ma uralkodó nézetek szerint — a Bachrach és Nickel által felkutatott halvány nyomoktól eltekintve — ezek a népek nyomtalanul eltűntek. Ez az elképzelés azonban nehezen támadható, mégpedig két okból is.

Először is, a meg- semmisült népek képviselői már nem tudnak nyilatkozni.

Másod- szor, a kérdéses civilizáció olyan egzotikus, annyira távol áll a mai Eurázsiáról alkotott képünktől, hogy még a legelhivatottabb tudósok is lényegtelennek tartják, és így létezésük a feledés ho- mályába vész. Ha azonban egy kissé utánagondolunk, ez a feltételezés egy- általán nem állja meg a helyét: az európai hadseregek harcosai a középkor elején a késő római birodalom katonáihoz hasonlítottak, hamarosan azonban páncélinget viselő, dárdával harcoló lova- gokká váltak.

A középkort ezer évvel megelőző, Európától több ezer kilométerre található iráni temetkezési domborműveken ta- lálhatunk ilyen öltözékű és harcmodorú katonákat.

Más szavak- kal: a középkorba belépő európaiak úgy néztek ki, mint a római- ak, de amikor maguk mögött hagyták azt, szarmata vagy alán har- cosokra hasonlítottak. A sztyeppelakó irániak nyilvánvalóan rend- kívül nagy hatást gyakoroltak Európára. Világos, hogy sokkal kö- zelebb állnak hozzánk, mint ahogy általában gondoljuk — olyany- nyira közel, hogy szinte nehezen vesszük észre őket.

Van azonban egy hely, ahol az alánok a mai na- pig kitartottak, mégpedig a Kaukázusban, ahol a zoroasztrianiz- mus, majd az iszlám zavaró hatása nélkül éltek, fizető muszlim társkereső úgy mint a Pamír-hegység tádzsikisztáni és afganisztáni részén élő rokonaik.

Scȃnteia, septembrie Anul 22, nr. In activitatea 6a, Comitetul raional de partid Buhuşi luptă pentru a întări necon­tenit legăturile sale cu massele. In raionul Buhuşi, numeroase organizaţii de partid desfăşoară cu succes agitaţia po­litică în vederea realizării sarcinilor în producţie. Agitatorii dela fabrica de postav Buhuşi, de pildă, au dobândit bune rezultate în lupta pentru îndeplinirea pla­nului de producţie, îmbunătăţirea calităţii ţesăturilor, realizarea de economii, întă­rirea disciplinei în muncă, etc.

De pontosan hol is történt ez meg? Ez Európa legmagasabb hegylánca, ahol egy Spanyolor- szág méretű területen ötvenhat népcsoport él, közülük harminchat őshonos ezen a távoli, szép vidéken. Az alánok egykor az Észak- Kaukázus középső területére vonultak vissza, ahol Dzsingisz kán uralkodásáig megőrizték önállóságukat.

Az Észak-Kaukázusban a Ezek az alánok kezdetben szomszédaikhoz, a cserkeszekhez, a csecsenekhez és a dagesztániakhoz hasonlóan amelyek mind őshonos kaukázusi népek sikeresen ellenálltak a mongolok nyo- másának, és ezzel ideig-óráig megóvták Kelet-Európát, ám a so- rozatos támadások következtében a magasabb hegyi régiókba szo- rultak, és elvesztették politikai önállóságukat, A Oszétia ben protektorátusként a cári birodalom részévé vált.

Utóbbi stá- tuszát ban autonóm köztársasági rangra emelték. Ma ez a mintegy félmillió lelket számláló különleges nép — amely máig megőrizte iráni nyelvét — részben az Orosz Föderáció, részben a Grúz Köztársaság területén él. Amikor Grúzia vé- gén kivált a Szovjetunióból, magával vitte Dél-Oszétiát, amely azonnal kinyilvánította, hogy egyesülni kíván Észak-Oszétiával, és ezáltal be akar lépni az Orosz Föderációba.

A lépést Grúzia provokációnak tekintette, és elején Dél-Oszétiában kitört a grúz-oszét háborít. A kis területre lokalizálódó, de véres konflik- tus ben is folytatódott, és csak akkor ért véget, amikor az oroszok közvetítésével és garanciájával tűzszünet jött létre.

Dél- Oszétiában óta orosz csapatok tartják fenn a békét. Dél- Oszétiában népszavazást tartottak, amelyen a választók túlnyomó többsége az Észak-Oszétiával való egyesülés mellett foglalt állást. Észak-Oszétia üdvözölte déli szomszédja polgárainak szándékát, 20 amelynek megvalósulása esetén egész Meeting komoly női drome az Orosz Föderáció részévé válna. Mivel Oroszország nem kívánja megsérteni Grúzia érdekeit, és az oszétokat sem akarja ellenségévé tenni, tartózkodik a politikai választól.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Észak-Oszétia, és meeting komoly női drome vele szomszédos Csecsen-Ingusföld az ősho- nos kaukázusi csecsen népek autonóm területe rövid, de véres konfliktusba keveredett egy vitatott hovatartozású terület, Prigorodnij környéke miatt, ezért az alánok mai utódait két ellen- ségük is súlyosan fenyegeti. Az erőszakos cselekmények miatt ebbe a térségbe is orosz békefenntartókat vezényeltek.

Szkitiatol Camelotig Scott Littleton Linda Malcor

Az oszétok a Kaukázus stratégiailag kulcsfontosságú részén élnek. Fővárosuk, Dzaudzsikau nevét az oroszok Vlagyikavkazra "a Kaukázus ura" változtatták. Nem valószínű, hogy Nő találkozó szöveg szág további közvetlen beavatkozás nélkül szemléli majd az ese- mények alakulását.

Csak reménykedni lehet abban, hogy az oszétok túlélik a jelenleg a Kaukázusban uralkodó zűrzavart. Az oszétokat Nyugaton alig ismeri valaki a nyelvészeti körö- kön kívül — ahol jelentős szerepet játszanak az indoeurópai nyel- vek tanulmányozásában —, s ha mégis, az annak köszönhető, hogy tőlük származnak az úgynevezett nárt-regék.

Ezek a hősi regék stílusukat tekintve átmenetet képeznek a mondák és a mítoszok között, s tulajdonképpen közös kincse ez az oszétokon kívül több nem indoeurópai szomszédjuknak, a cserkeszeknek, az ujbukok- nak, az abazáknak és az abházoknak, illetve bizonyos mértékig a tőlük délre élő szvanoknak és felföldi grúzoknak, a keletebbre élő csecsen-ingusoknak és a dagesztániaknak, néhány ki- sebb török népnek, például a balkároknak és karacsájoknak is.

Ezeket a színes, bonyolultan szerteágazó, szinte kaotikus regéket nem lehet megdöbbenés nélkül olvasni, mivel nemcsak számos szembeötlő, a részletekre is kiterjedő párhuzamot mutatnak az ősi India és Görögország hagyományaival — ami nem olyan meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a Kaukázus földrajzilag e két nagy civilizáció között helyezkedik el, hanem hasonló párhuzamokat fedezhetünk fel bennük az Arthur-mondakör legendáival is.

társkereső véleménye twoo horvátok tudni

Az olvasó első reakciója — ahogy az enyém is ez volt —, hogy az arthuri párhuzamokat puszta véletlennek tekinti, ezért nem foglal- kozik azok magyarázatával. A második reakciója — s így volt ve- lem is —, hogy az érdekes, de rejtélyes kategóriába sorolja őket.

Ez a második nagy eredményük.

Thomasnak a Littletonnal folytatott korai együttműködésért, melynek révén elkészült a jelen könyv alapjául szolgáló tanulmány: Hálás köszönet John Colarussónak, Sigmund Eisnernek, Karlene Jones-Bleynek, J. P Mallorynak, Felix Oinasnak, Edgar Poloménak és Jaan Puhvelnek fáradhatatlan támogatásukért, értékes megjegyzéseikért, és azért, hogy az előkészítés végső szakaszaiban szívesen elolvasták a jelenlegi szöveg teljes egészének vagy egyes részeinek különféle változatait. Szintén hálás köszönet illeti Jim Ridge-et, a Ribchester Museum Trust tiszteletbeli kurátorát, amiért lelkesen támogatta kutatásainkat. Robert L.

Harmadik eredményként — függetlenül attól, hogy melyik ér- vet vagy szómagyarázatot érezzük meggyőzőnek vagy éppen ér- telmetlennek — a két kutató négy új irányvonallal egészítette ki az Arthurral foglalkozó tudományterületet.

Utat vágtak az eurázsiai sztyeppék régészeti vizsgálatai és az ott talált tárgyak ikonográfi- ája felé; megmutatták az eltűnt sztyeppelakó irániak által hátraha- gyott gyér nyomok tüzetes vizsgálatának értelmét; bebizonyítot- ták, hogy legalábbis lehetséges, de még inkább valószínű, hogy az Arthur-legendakör teljessége ellenére is egy iráni eredetű magra, a nárt-regékhez hasonló alapokra épül, amire aztán kelta legenda- rétegek rakódtak, s a római birodalom kultúrája is hatással volt a meeting komoly női drome és végül rég megérdemelt reflektorfénybe állí- tották a kaukázusi nárt-mondákat, illetve az oszétok és szomszé- daik nyelvét és kultúráját.

Az érveik és megállapításaik vizsgálata rengeteg utánajárást és sok új munkát jelent majd az Arthur-mon- dakörrel foglalkozó kutatóknak. Mindazonáltal az iráni anyag és az Arthur-ciklus között olyan sok a párhuzam, és számos esetben olyan pontos az egyezés, hogy az e területen dolgozó tudósok kö- zössége nem kerülheti el ezt az erőfeszítést.

Ez a könyv egyszer s mindenkorra megváltoztatja az Arthur-mondakörrel foglalkozó tudományterületet, és nyugodtan ki merem jelenteni, hogy ezután a civilizációnk eredetével kapcsolatos ismereteink jelentős részét is újra kell majd gondolnunk.

Uploaded by

John Colarusso Hamilton, Ontario állam Akkoriban e nép ha- zája a Dunától északra és keletre terült el, azon a tájon, ahol ma Magyarország fekszik. A jazigok ősei néhány évszázaddal koráb- ban indultak el nyugat felé Szkítiából, vagyis meeting komoly női drome Fekete-tengertől északra fekvő sztyeppei területről.

Új hazájukba érve a jazigok több mint egy évszázadig csatároztak a rómaiakkal, majd i.

híresség nők egyetlen egyetlen lakás lipcse központjában

Tíz évvel később, i. Hogy csökkentse ellenfeleinek jövő- beli támadási lehetőségeit és megnövelje saját katonai erejét, a császár a békekötés feltételeként jazig harcost sorozott be a római hadseregbe, így hozva létre a római nehézlovasságot. A római történetíró, Cassius Dio szerint az újonnan besorozott szarmaták nagyobb részét — szám szerint harcost — Britannia provinciába vezényelték. A különítmény feladata a provincia északi határának, Hadrianus falának a védelme volt a fal marad- ványa a mai Newcastle és Carlisle között fut, Anglia és Skócia határának közelében.

Bár könyvünk jórészt az ezt követő eseményeket tárgyalja, a történet valójában a magyar Alföldön kezdődött, s így fontosnak tartjuk könyvünk magyar változatának elkészültét is. Különös- képpen azért, mert a jazigok egy része, közeli rokonaik, a jászok közé olvadva túlélte az évezredeket, sőt a Szeretnénk megragadni a lehetőséget, hogy ezúton köszöne- tet mondjunk Bihari Gábornak lelkes segítségéért és a fordítás el- készítéséért, hogy közismertté válhasson a Scott Littleton által "szarmata-kapcsolat"-nak elnevezett történelmi folyamat: a kap- csolat, meeting komoly női drome összeköti Szkítia kétezer évvel ezelőtti sztyeppei 23 kultúráját a középkori Nyugat-Európa népköltészetével és legen- dáival, különös tekintettel az Arthur királyhoz, a Kerekasztal lo- vagjaihoz, a Szent Grálhoz és az Excalibur néven meeting komoly női drome varázs- kardhoz kapcsolódó történetekre.

Szeretnénk köszönetünket kife- jezni a Szkíta Szarvas Könyvkiadónak könyvünk magyarországi megjelentetésének támogatásáért, mert bár elképzeléseink két- ségtelenül vitathatóak, egyértelműen összhangban vannak a té- nyekkel, s vélhetően ennek köszönhető az az óriási támogatás, amit világszerte egyre több tudóstársunk részéről tapasztalunk: több kiváló magyar tudós mellett ide kell sorolnunk Victor H.

Mairt a Pennsylvaniai Egyetemről, illetve a néhai Vitalij Gusza- lovot, az Oszét Nemzeti Szkíta-Alán Kutatóintézet Vlagyikav- kaz, Észak-Oszétia-Alánia egykori igazgatóját, aki jelentős rész- ben hozzájárult, hogy könyvünk nemrégiben orosz nyelven is megjelent. Reményeink szerint magyar történészkollégáink hasznosnak fogják találni könyvünket, s elképzeléseink ösztönözni fogják őket azon ősi kultúrák kutatásában, melyeket a Magyarország tá- jain az ókorban és a középkorban élt szarmata-alán törzsek, a jazigok és a jászok hoztak egykor létre.

Scott Líttleton Linda A. Malcor Közülük a legfontosabb az i. Ma már sokkal többet tudunk róla, mint öt évvel ezelőtt. Nemrégen értesültünk róla, hogy a Nennius és mások által "Arthur"-nak tulajdonított tizenkét győzelmet, a híres Badon Hill-it is beleértve, amelyeket hagyo- mányosan az i.

Szintén átdolgoztuk a jazigoknak a 2. A köszönetnyilvánításban említett személyeken kívül, akik közül sokan a jelen kiadás elkészültéhez is hozzájárultak, szeret- nénk kifejezni mély hálánkat Victor H.

Mairnek, Robert A. Segalnek és Elizabeth "Libby" Bardennek töretlen támogatásukért és lelkes biztatásukért. Az általuk szóban és írásban nyújtott tá- mogatás és biztatás nélkül a Szkítiától Camtelotig eme új kiadása soha nem jött volna létre.

  • SZKÍTIÁTÓL CAMELOTIG - PDF Free Download
  • «Сейчас переключит.
  • Szkitiatol Camelotig Scott Littleton Linda Malcor | PDF
  • Scȃnteia, septembrie (Anul 22, nr. ) | Arcanum Digitheca
  • Tárgyaló gazdag nő marokkó
  • Megismerni minket személyesen

Szeretnénk köszönetet mondani a Garland publishing lnc.