Kislemez mitt weida.


Pest Megyei Hírlap, SZÁM Ara 1,40 forint A közmondás nap­jainkban is él, ha nem is jut eszünkbe szó szerinti értelmezése.

Szabad helyek

Mit is jelent ez a szó Igazán: takarékosság. Sok­féleképpen értelmezték és értelmezik mind a mai napig. Szerintünk egysze­rű és kézenfekvő a jelen­tése. Körültekintő, mérlege- léseken alapuló és átgon­dolt gazdálkodást jelent ésszerűen beosztani és költeni meglévő javainkat.

Siehst du, dazu eignet sich die App perfekt.

Ennek a takarékosságnak ünnepe október utolsó mun­kanapja maid hat évtizede tart már. Milánóban a vi­lág nagy takarékpénztárai­nak képviselői nyilvánítot­ták ezt a napot takarékos- sági világnappá ben. Hazánk később csatlakozott a mozgalomhoz, első ízben ben emlékeztünk meg erről. A megemlékezések álta­lában jó alkalmat kínál­nak a számvetésre, az el­ért eredmények összegezé­sére is. Pest megyében például az elmúlt évtized­ben több, mit hét milliárd forinttal nőtt a lakosság be­tétállománya.

Ez év különösen kislemez mitt weida fordulatot hozott: a beté­tek összege elérte és meg is haladta a tíz milliárd forintot. Egészen pontosan az első kilenc hónapban millió forinttal gyara­podott az állomány. Ugyan, akkor gyorsult a növeke­dési ütem is.

Mindez szem­léletesen bizonyítja, hogy megyénk lakossága rugal­masan alkalmazkodik a változó körülményekhez. Bizalom ez pénzünk, a fo­rint iránt is, ami egyben kifejezi a gazdasági, társa, dalmi rendszerünk szilárd­ságába vetett hitet is.

Vielleicht gefällt dir das

Munkánk ma már lé­nyegesen több, mint egy­szerű pénzőrzés. A lakos­ság és a pénzintézetek kap­csolata, az általuk nyújtott szolgáltatások a kormány szociálpolitikájának szer­ves részévé váltak. A taka­rékpénztárak, a takarék- szövetkezetek, a postahi­vatalok betétgyűjtő tevé­kenysége nem pusztán az önmagáért való pénzgyűj- té.

 - Если бы Танкадо подозревал некий подвох, он инстинктивно стал бы искать глазами убийцу. Как вы можете убедиться, этого не произошло. На экране Танкадо рухнул на колени, по-прежнему прижимая руку к груди и так ни разу и не подняв глаз. Он был совсем один и умирал естественной смертью. - Странно, - удивленно заметил Смит.

A betétállo­mány teremt alapot, lehe­tőséget a hitelezéshez is. Megyénkben jelenleg tizen­három milliárd forint van kint a lakosságnál. Ennek az óriási összegnek tetemes része segíti családok ezreit az otthonteremtésben. Szol- gáltalásaink közül egyre többen veszik igénybe az átutalási betétszámlát, szá­muk tízezer fő. Hasonlóan népszerű az ifjúsági taka­rékbetét is, ilyennel ma több mint 37 ezren rendel­keznek.

Schild: Zwei halb aus den Schildrändern hervor­gehende gegen einander gekehrte Thiere. Da das Siegel sehr schlecht erhalten ist, könnten die Schildfiguren auch i Vögel sein? Sottleben ll. Nottleben I. Ein altes ausgemaltes Wappen­buch giebt auch den Helmschmuck an.

Lehetne tovább is folytatni a sort, hiszen az Országos Takarékpénztár tizenháromféle betétkonst­rukcióval áll indiai férfi találkozó rendelkezésére. A takarékosság azonban amellett, hogy értelmesebbé, szebbé teheti életünket, egyszersmind közügy is.

Pest Megyei Hírlap, 1983. október (27. évfolyam, 232-257. szám)

El­képzelhetetlen, hogy vala­ki takarékosan bánik a munkahelyén rábízott gé­pekkel, anyagokkal, kihasz­nálja munkaidejét, ugyan­akkor magánéletében éssze­rűtlenül gazdálkodik. For­dítva is ez az igaz.

Nap­jainkban a népgazdaság kislemez mitt weida területén központi kérdés a takarékosság. A nyaggal, energiával úgy kell gazdálkodnunk, hogy a lehető legna­gyobb új értéket teremtsük meg. S ez ismét érdeke minden egyes embernek, hiszen javaink csak így gyarapodhatnak, életszín­vonalunk csak így lehet magasabb. A társadalmi méretű ésszerű takarékos­ság tehát egyéni boldogulá­sunknak is záldoga. Éppen ez teszi jelentőssé a takarékosság napját, a ta­karékosság gondolatát. Mert az ünnephez kapcsolódó rendezvények nem egy kampányt szolgálnak, ha- nek sokkal inkább egy szemlélet tudatosítását cé­lozzák.

A katonai tanács munkájában részt vet­tek a bolgár, a csehszlovák, a lengyel, a magyar és a Német Demokratikus Köztár­saság nemzeti néphadserege, valamint a Román Szocialista Köztársaság hadserege és a Szovjetunió fegyveres erőinek a katonai tanács tagjai által vezetett küldöttségei.

A kato­nai tanács megvitatta az egye­sített fegyveres erők minden­napi tevékenységének néhány kérdését, és megfelelő aján­lásokat fogadott el a harcké­szültség és a kiképzés további tökéletesítésére. Az ülés tárgy­szerű légkörben, a barátság és kölcsönös egyetértés jegyében zajlott la.

Энсея Танкадо отдали в приемную семью. Каждую ночь юный Танкадо смотрел на свои скрюченные пальцы, вцепившиеся в куклу Дарума note 1и клялся, что отомстит - отомстит стране, которая лишила его матери, а отца заставила бросить его на произвол судьбы.

A katonai tanács ülésén részt vett magyar küldöttség, amelyet Csémi Károly vezér- ezredes, kislemez mitt weida miniszté­riumi államtitkár vezetett, szombaton hazaérkezett. A Magv Október §6.

Ideiglenesen le vagy tiltva

Ekkor avatják a város Lenin- szobrát, mely Varga Imre alkotása. Járási és városi megemlékezések Budai járás. A központi ün­nepséget november 4-én fél 3 órai kezdettel rendezik a Me­chanikai Művekben, ahol Cse- lényi Dezső, a járási pártbi­zottság első titkára mond be­szédet. Ceglédi járás. Dabasi járás. Bugyi község­ben, a művelődési' házban ke­rül sor a járási ünnepségre november 4-én, fél négykor.

Méhész János, a járási párt- bizottság titkára lesz a szónok. Gödöllői járás és város.

A művelődési központban, no­vember 3-án délután 3 órakor Papp István, a városi tanács elnöke méltatja a Nagy Októ­ber jelentőségét. Monorl járás.

horgony photos on Flickr | Flickr

Monoron, a művelődési házban november 4-én délután 3 órakor rende­zik a járási központ ünnep­séget, melyen Vágvölgyi Kislemez mitt weida, a megyei tanács általá­nos elnökhelyettese mond be­szédet. Nagykátai járás.

Tápiósze­csőn avatással egybekötve a sütőüzemben rendezik meg november 5-én a járási meg­emlékezést, amelyen dr. Ola­jos Mihály, a megyei pártbi­zottság osztályvezetője mond beszédet.